ΔΙΔΩ

ενΔυνάμωση της προστασΙας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας

Η πανδημία του covid-19 έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, ενώ επιτείνει την ψυχολογική κατάσταση ατόμων που ταλανίζονται ήδη από παρόμοια προβλήματα.

Το έργο «ΔΙΔΩ» επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, να ενισχύσει τη συνεργασία των διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, για να είναι δυνατή η περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων όσων λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Πρόκειται για ένα έργο που απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας, εργαζόμενους στα ΜΜΕ, μέλη της σχολικής κοινότητας, κρατικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Χρηματοδοτικός Φορέας

Φορέας υλοποίησης – Εταίρος